Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2021

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка пакостяща наред по време на сглобяването на шейна за раздаването на купища подаръци

For English scroll down.

Здравей,

Обръщам се към изминалата година и се чудя как се изтърколи изпод краката ми.
Как всички тези минути изтекоха между пръстите ми и как отново дойде време за пожелания.

Пожелавам ти завършеност. И силата да доведеш всичко започнато докрай.
Пожелавам ти задоволство. От свършеното, от наченатото, че дори и от предстоящото.
Пожелавам ти устойчивост. И незабрава в знанието, че имаш приятели, които няма да ти позволят да паднеш щом се препънеш.

Пожелавам ти любимости. Своевременни, навременни и крепки, дори когато се окажат мимолетни.
Пожелавам ти простота – в решенията, които ти предстоят; по пътеките, по които ще поемеш; в новостите, с които ще се сблъскаш.
Пожелавам ти разговори, срещи и дори разлъки след които да гледаш в бъдещето с бистър поглед, а самото то да е по-ясно, па макар и далечно.

Пожелавам ти по-малко забравени обещания. Най-вече от тези направени към себе си. И независимо от тежестта им, пожелавам ти да не се прекършиш изпод нея.
Пожелавам ти лекота.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

София, 25/12/2021

 

Предните издания можете са намерите тук: 2020, 2020-в-изолация, 2019, 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.

***

Hi,

I look back at the year behind us and wonder how it rolled under my feet.
How all these minutes slipped between my fingers and it’s time for wishes again.

I wish you completeness. And the strength to bring everything you’ve started to an end.
I wish you satisfaction. From what is done, from what’s been started, even from what is to come.
I wish you resilience. And mindfulness of the knowledge that you have friends who won’t let you fall if you stumble.

I wish you things most darling to you. May they be timely and fitting even when they’re fleeting.
I wish you simplicity – in the decisions that lie ahead of you; on the paths you will take; in the obstacles you will encounter.
I wish you conversations, meetings and even farewells after which to look to the future with a clarity, and the future itself to be brighter, albeit far away.

I wish you less forgotten promises. Mostly of those you made to yourself. And regardless of their weight, I wish you to not break under it.
I wish you ease.

And above all, I wish you gentleness. Give yourself the same care that you’d give to those closest to you.

With wishes for more kindness,
Zmeyche

Sofia, 25/12/2021

 

The previous iteration you can find here: 2020, 2019, 2018.

If you would like to sign up for the future iterations of this e-mail – fill in this form.