Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2022

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка пакостяща наред

For English scroll down.

Здравей,
Съвсем не зная как мина още една година и откъде да започна с пожеланията си за предстоящата. За себе си зная, че това беше година на себепознание и припомняне, че малките неща обръщат каруцата, а застоят – макар и неканен гост – понякога е нужен, за да оценим нещата, които пропускаме в забързаността си.

Ще ми се да вярвам, че тази картичка те намира в крепко здраве и бодър дух, че ведрина краси лицето ти и светлина озарява дните ти.
Ако ли не, прегръщам те и ти го пожелавам занапред.

Пожелавам ти открития, които да ти донесат непознати до момента сила и спокойствие.
Пожелавам ти познати времена, живяни времена, времена на покой и тихи приливи.
Пожелавам ти познание. За същественото, за маловажното, за истински потребното и за ненужното. За това какво те оставя без дъх и какво пълни очите ти с обич.

Пожелавам ти безразсъдност. И радост. Чиста неподправена радост. От начина, по който гледаш на света и в ежедневното му отношението към теб.
Пожелавам ти сила. Да превъзмогнеш оставеното в миналото или да преодолееш предстоящите препятствия.
Пожелавам ти нови пътища – планувани или новооткрити. Желая ти разклони и избори, които да те доведат до по-щастливи развръзки.
Пожелавам ти крепкост. И могъщи устои.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,

Змей

Осло, 25/12/2022

 

Предните издания можете са намерите тук: 2021, 2020, 2020-в-изолация, 2019, 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.

***

Hi,

I have no clue how yet another year has passed and where to even start with my wishes for the upcoming one. For myself, I know this has been a year of self-awareness and a reminder that it’s the little things that make the tables turn, and that a pause — even if an uninvited guest — is sometimes necessary to appreciate the things we miss in our haste.

I would like to believe that this email finds you in good health and in a cheerful spirit, that serenity adorns your face and light illuminates your days.

If not, I’m sending you hugs and wishes for it in the future.

I wish you discoveries that will bring you unknown yet strength and peace.
I wish you simple times, precedented times, times of calm and quiet tides.
I wish you knowledge. For the essential, for the unimportant, for the truly necessary and for the irrelevant. About what takes your breath away and what fills your eyes with love.

I wish you silliness. And joy. Pure unadulterated joy. In the way you look at the world, and of the way the world treats you daily.
I wish you strength. To overcome whatever is behind you or what’s still ahead of you.
I wish you new roads – planned or newly discovered. I wish you crossroads and choices that lead you to happier outcomes.

I wish you strength. And mighty resistances.

And above all, I wish you gentleness. Give yourself the same care that you’d give to those closest to you.

With wishes for more kindness,
Zmeyche

Oslo, 25/12/2022

 

The previous iteration you can find here: 2021, 2020, 2019, 2018.

If you would like to sign up for the future iterations of this e-mail – fill in this form.