Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2020

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего мечка пакостяща наред

For English scroll down.

Здравей.

* поема си глътка въздух *

Тази година май не протече както ни се искаше, а?
Не знам за теб, но при мен се натрупаха умора, разсеяности и тревожности. И малко повече мълчание, отколкото бих си пожелала (ако ще и участието ми в подкаст да противоречи на тези думи).
А в дните, в които не ми е останала нежност за раздаване, се надявам поне да не съм причината за повече тревоги у другиго.

Не знам какво загуби или загърби през тази година – не смея и да питам (въпреки, че ще те прочета внимателно, ако искаш да ми кажеш), – но се надявам спечеленото и наученото да компенсират пожертваното.
Надявам се оставеното назад да не е било на цената на нещо, което не можеш отново да изградиш – дали с думи, дали с жестове, дали с пари.
Надявам се, също така, че успя да намериш начин да съхраниш себе си.

Пожелавам ти светът да е по-нежен с теб. Да не ти ръби толкова и лактите му да забравят пътя към ребрата ти.
Пожелавам ти безсрамно доволство от постигнатото – колкото и малко или незначително да ти се струва. Нали си тук и те има?
Пожелавам ти свободата да правиш планове и неспирни възможности за изпълнението им.
Пожелавам ти яснота. За важното, за грешното, за спешното и дори за смешното.
Пожелавам ти спокойствие.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

София, 25/12/2020

 

Предните издания можете са намерите тук: 2020-в-изолация, 2019, 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.

***

Hi.

* takes a breath *

This year didn’t seem to go as we wanted it, did it?
I don’t know about you, but I often find myself tired, distracted, or anxious. And a bit more silent than I would like to be.
And in the days when I have no tenderness left to give away, I hope that at least I am not the cause of more anxiety in others.

I don’t know what you’ve lost or turned your back to in the past year – and I dare not ask (although I will read you carefully if you want to tell me), – but I hope what you have gained enough to make up for it.
I hope what was left behind was not at the cost of something you can’t rebuild – whether with words, gestures or money.
I also hope you managed to find a way to save yourself.

I wish you the world will be more gentle with you. For its elbows to forget the way to your ribs.
I wish you shameless satisfaction with what you have achieved – no matter how small or insignificant it may seem to you in this moment.
I wish you the freedom to make plans and endless opportunities to achieve them.
I wish you a peace of mind.

And above all, I wish you gentleness. Give yourself the same care that you’d give to those closest to you.

With wishes for more kindness,

Zmeyche

Sofia, 25/12/2020

 

The previous iteration you can find here: 2019, 2018.

If you would like to sign up for the future iterations of this e-mail – fill in this form.