Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2019

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка пакостяща наред

For English scroll down.

Здравей,
Ето че настана време да погледнем към свършеното през старата година и да си пожелаем нежност за идната.

Пожелавам ти доволство. От себе си, от околните, дори от враговете.
Пожелавам ти опоненти, които да те направят по-добър човек. И приятели, с които да споделиш добрината.
Пожелавам ти година пълна с щастие, усмивки и мекота. Година, в която по-често да се намираш с блеснал поглед и все по-рядко със сбръчкани в недоволство вежди.

Пожелавам ти сладка умора. От нощи, които никога няма да забравиш и усмивки, които няма да изчезнат от лицето ти.
И тъй като вярвам, че погледът в бъдещето достига дотам, докъдето стигат плановете, ти пожелавам свобода за повече планове – разчертани на салфетка, надраскани набързо, натракани в захлас и най-вече, най-вече, – изпълнени.

Пожелавам ти яснота. За миналото, за настоящето, за бъдещето.
Пожелавам ти гордост. От свършеното и от планирането. От всички опити да се промениш към по-добро за себе си и за околните.
Пожелавам ти малки стъпки в правилната посока, които да те доведат до големи промени и които, щом си позволиш с ленива усмивка да погледнеш назад, никога и никак да не я помрачават.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

София, 25/12/2019

 

Предното издание можете са намерите тук: 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.

***

Hello there. 🙂

Here comes the time to look back at what we’ve done in the old year and wish ourselves some kindness for the next.

I wish you satisfaction. By youself, by others, even by your enemies.
I wish your opponents that will make you a better person. And friends to share the kindness with.

I wish you a year full of happiness, smiles and softness. A year in which you will often find yourself with glittering eyes and less often with wrinkled in worry eyebrows.

I wish you sweet tiredness. Of nights you will never forget and smiles that will not fall off your face.
And since I believe that the look into the future goes as far as plans do, I wish you freedom for more plans – scribbled down on a napkin or scratched quickly on a paper pad, but most of all, most of all, – fulfilled.

I wish you clarity. About the past, about the present, about the future.
I wish you pride. From what’s already behind you and from your plans of the future. From all your attempts to change for the better for yourself and for others.
I wish you small steps in the right direction that will lead you to big changes and which, once you allow yourself a look back with a smile, will never cloud it.

And above all, I wish you gentleness. Give yourself the same care that you’d give to those closest to you

With wishes for more kindness,

Zmeyche

Sofia, 25/12/2019

 

The previous iteration you can find here: 2018.

If you would like to sign up for the future iterations of this e-mail – fill in this form.